Nyheter‎ > ‎

Generalforsamling 22. mai - endring i styrets innstilling til forslag H

lagt inn 15. mai 2019, 13:15 av NKBA, Styret

Til aksjonærene i Nygårdkollen Boligaksjeselskap


Generealforsamling 22. mai – styret endrer innstilling til forslag H

Forslag H om opprettelse av en ladekomite for utredelse av mulig etablering av elbil-ladere i garasjeanlegg og parkeringsplasser.

Styrets opprinnelige innstilling, som fremgår av innkallelsen, var at man ikke gjør investeringer i lade­stasjoner før en utbygging i Arnljot Gellines vei er avklart. Styret sitter nå på ny informasjon, og har besluttet å endre sin innstilling.

I etterkant av at innkallelsen ble utarbeidet, har styret fått gjennomført befaring av Energiplan AS. Energiplan AS er et selskap som har erfaring fra utbygging av ladestasjoner både for borettslag og for flere kommuner.

Som kjent er det svært begrenset kapasitet strømmessig for å etablere ladestasjoner. Vi har imidlertid mulig­het til å benytte avsatt kapasitet til bygge­strøm samt nedsikre enkelte andre kurser. Ladesystemet vil være laststyrt, og utnyttelse av denne kapasiteten er eneste mulighet om man ikke skal skifte hele inntakskabelen til blokk C.

En slik utnyttelse innebærer at man kan etablere noen ladestasjoner for el-biler. Siden man da benytter “siste rest” av strømkapasitet, betyr det at man ved fremtidige vedlikeholds­prosjekter må påregne stenging av lade­stasjonene.

Ladestasjoner skal ikke inngå som del av fast parkeringsplass, men under forutsetning om at man lader bilen, for så å parkere på egen plass/garasje. Kostnaden for å benytte laderen går til nedbetaling av ladeanlegget på en bruker-betaler-basis, dvs. at utbyggingen ikke belastes de beboere som ikke har el-bil.

Ordningen vil således innebære at det etableres et antall ladestasjoner man kan benytte mot betaling, og at man må flytte bil til egen parkeringsplass/garasje etter man har ladet ferdig. Avhengig av etterspørsel kan det bli aktuelt med f.eks. begrensninger i hvor lenge hver bil kan oppta en ladestasjon. En slik ordning vil etter styrets oppfatning innebære den mest rettferdige fordelingen av de svært begrensede laderessursene som vi per i dag har.

Vi venter på et tilbud der Energiplan AS står for kostnadene med etablering og drift av ladepunktene. Inntektene fra ladestasjonene vil gå til utbygger inntil anlegget er nedbetalt. Dette innebærer at kostnadene til installasjon og drift ikke vil belastes de aksjonærer som ikke benytter ladestasjonene.

Etablering av ladestasjoner må nødvendigvis medføre at enkelte parkeringsplasser flyttes, og kan medføre reduksjon i antall gjesteparkeringsplasser.

Tilbudet forventes mottatt før generalforsamlingen.

Uavhengig av dette vil styret fortsette å følge opp Oslo Kommune for å få etablert ladestasjoner i Arnljot Gellines vei.

På denne bakgrunn innstiller styret:

Ut fra ledig kapasitet på strømnettet engasjeres Energiplan AS til å etablere ladestasjoner som kan benyttes, mot betaling, av aksjonærer med elbil. Ladestasjonene skal kun benyttes til lading og ikke fast parkering, og bil må flyttes til egen plass/garasje etter endt lading. Dette for å sikre at flest mulig kan kunne benytte ladestasjonene. Ladeplassene kan stenges midlertidig ved behov for strøm ved f.eks. større rehabiliteringsprosjekter. Utbygging av ladestasjonene vil medføre at enkelte beboere må flytte parkeringsplass, og kan medføre at antall gjesteparkerings­plasser reduseres.


15.5.2019

Styret

Comments