Å bo hos oss‎ > ‎

Nyttig info

Å bo hos oss - nyttig informasjon til nye og eksisterende beboere

Styret har utarbeidet et informasjonsskriv med nyttig informasjon om praktiske forhold om det å bo hos oss i NKBA.

Tillegg til Husordensreglene

Revidert 4.4.2020Å bo hos oss: Velkommen til Nygårdkollen Boligaksjeselskap (NKBA)Vi ønsker deg velkommen til NKBA, og håper at du vil finne deg til rette her. Det er sikkert mange ting som er nye og ukjente. Det kan også være spesielle forhold som er typiske for akkurat NKBA. Styret vil gjerne at du skal bli kjent med noe av dette, slik at du snarest mulig føler deg hjemme her.

Aksjeleilighet

En aksjeleilighet er mye lik en borettslagsleilighet, men isteden for å kjøpe en andel kjøper du en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig. Du blir medeier (aksjonær) i boligselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Dokumentasjonen for at du eier en aksje i aksjeselskapet fremkommer ved at du blir notert som eier i aksjeeierboken. Prisen for en aksjeleilighet regnes ut samme måte som for en borettslagsleilighet.

Forretningsfører

Forretningsfører for NKBA er OBOS Eiendomsforvaltning. Det betyr ikke at OBOS eier leilighetene eller boligselskapet vårt. Vi har inngått kontrakt med OBOS Eiendomsforvaltning som fører regnskapet og krever inn husleie. For disse tjenester boligselskapet betale årlig honorarer til OBOS Eiendomsforvaltning.

Styret

Styret i NKBA består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av general­forsamlingen. Det er styret som er ansvarlig for den daglige driften av boligselskapet og generalforsamlingen er den høyeste myndighet. Oppslagstavlen og hjemmesidene våre, www.nkba.no, vil alltid inneholde kontaktopplysninger til styret. Styret kan kontaktes via epost: styret@nkba.no.

Styrets oppgaver

Styret skal lede boligaksjeselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen, og kan treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.

Styrets viktigste oppgaver:

 • styre NKBAs økonomi og foreslå budsjett for generalforsamlingen, herunder å foreta nødvendige reguleringer av husleie

 • følge opp arbeidsgiveransvar overfor ansatte (vaktmester)

 • påse at selskapet oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet

 • foreta beslutninger om bruk av midler til vedlikehold, og bomiljøtiltak iht budsjett

 • godkjenne nye aksjeeiere og behandle søknader om fremleie

 • samarbeid med tillitsvalgte håndheve boligaksjeseksapets husordensregler

 • behandle klagesaker og foreta beslutninger om advarsler og oppsigelser

 • behandle aktuelle saker jevnlige styremøter

 • anvise fakturaer til utbetaling

 • administrere utleie av parkeringsplasser

Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger. Protokollen legges ut www.nkba.no.


Henvendelser fra aksjonærer om leilighetene skal som hovedregel rettes direkte til styret, med mindre det er spørsmål som best kan besvares av vaktmester.


Ved bruksoverlating (fremleie) rettes henvendelsen først til eier. Når det gjelder forsikringssaker vedr. leiligheten (ikke innbo), husleiespørsmål, purringer, utkastelser og salg av leiligheten kan henvendelsen rettes direkte til OBOS Eiendomsforvaltning.

Fellesareal

Boder
I inngangsetasjen/underetasjen/kjelleren finnes rom med boder til hver leilighet. Det er ikke tillatt å hensette brannfarlige væsker, gassbeholdere eller annet farlig eller ulovlig materiale av noe slag her.


Ekstra boder

Det er ekstra boder til utleie i hver blokk. Kontakt styret for å forhøre deg om det ledige boder.


Sykkelrom
Alle blokker har et eget rom forbeholdt hensetting av sykler . Se informasjonspermen eller kontakt vaktmester i telefontiden.


Barnevognsparkering

Det er et eget rom for barnevognsparkering i hver blokk. Rommet ligger i inngangsetasjen vis-a-vis heisene. I blokk C (nr 33) er rommet i nederste inngangsetasje (-1).


Husk at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander (herunder barnevogner) i oppgangene, da disse er rømningsveier og må holdes fri for alle hindringer! Kun dørmatter er tillatt.


Vaskeri

Det er fellesvaskeri i alle blokker, som kan benyttes av alle beboere. Vaskeriene er utstyrt med to vaskemaskiner og én tørketrommel.

I vaskeriene betaler du med bankkort eller Vipps. Se oppslag i vaskeriet for veiledning til bruk av automaten.


Du reserverer vasketid på tavlen i vaskeriet. Vasketiden er:


mandag t.o.m. søndag: 07-22

Vaskeriet er stengt skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, Kristi himmelfartsdag, første pinsedag, julaften, samt første og annen juledag.


Les bruksanvisning og regler oppslag i vaskeriene eller på www.nkba.no. Ved spørsmål kontakt vaktmester. 

Avfall, kildesortering

Det er avfallsbeholdere for kildesortert avfall og papir utenfor hver blokk.

Avfall skal kildesorteres: Plastavfall skal legges i blå poser. Matavfall legges i grønne poser. Til restavfall benytter du vanlig handleposer. Poser for plast- og matavfall henter du gratis hos Rema 1000, eller annen matbutikk.


Glass og metallemballasje skal sorteres og kastes i egne beholdere. Beholder for glass og metall er i Arnljot Gellines vei vis-a-vis innkjørselen til A/C-blokken.


Miljøfarlig avfall skal behandles særskilt, ved at det innleveres nærmeste stasjon for dette. Nyttige adresser finnes http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

NKBA deltar i Renovasjonsetaten sin innsamling av farlig avfall i borettslag/sameier, fortrinnsvis om våren, dvs. før sommerferien. Innsamlingen vil bli annonsert ved egne oppslag.


I forbindelse med dugnad (april/mai måned) blir det plassert en container utenfor søppelskuret i hver blokk, og denne kan beboerne benytte til å kaste større ting som ikke går ned i søppelkassen. Det skal ikke kastes farlig avfall eller elektriske artikler i disse.


Det er forbudt å hensette søppel eller andre gjenstander i fellesarealer.

TV, Radio og Internett

Leverandør av TV og internett er GET. Kostnadene for grunnpakken er inkludert i husleien, ekstratjenester faktureres hver beboer direkte av GET. GET Kundeservice har telefonnr 21545454.


Grunnpakken som er inkludert i felleskostnadene består av følgende:

 • Fiber til hver leilighet med TV- og internettsignaler

 • Hjemmesentral med innebygget trådløs router.

 • Internetthastigheten er 250/250 mbit. 

 • Strømmetjenesten HBO Nordic inkludert i grunnpakken

 • Grunnpakke med 12 faste TV-kanaler, samt mulighet til å velge en mengde ekstra kanaler, sportspakker, filmpakker m.v. uten ekstra kostnad. Du har 55 poeng til disposisjon. Endring av individuelle kanaler kan gjøres når som helst, kostnadsfritt på www.get.no.

 • To TV-dekodere: Én Get Box X og en Get Box Micro. .

 • TV-kanaler er i tillegg tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett i Norge.

Ved eierskifte og fremleie skal TV-dekoderne ikke følge leiligheten, men leveres tilbake til Get. Ny eier får utlevert nye bokser. Hjemmesentralen (veggboksen) skal forbli i leiligheten. Kontakt Get kundeservice for veiledning.


Nærmere informasjon om avtalen finnes på http://www.nkba.no/bohososs/TV-Internett.

  1. Porttelefon

Dørene i inngangspartiet er låst hele døgnet, og kan åpnes via porttelefon montert i hver leilighet. For vår alles sikkerhet: slipp ikke uvedkommende inn!

Trappevask

Trapper og korridorer i hver etg. vaskes av ekstern firma. Dette er en del av fellesutgiftene og inngår i husleien. Dørmatten bør fjernes vaskedagen.

Vaktmester

NKBA har ansatt en vaktmester heltid, med ordinær arbeidstid kl. 07 - 15 . Vaktmesteren har ikke døgnkontinuerlig tjeneste, og arbeider ikke i helger/helligdager. Vaktmesteren har en egen postkasse merket med rødt skilt i alle blokker der det kan legges beskjeder, forespørsler osv. Vaktmester har mobiltelefon 473 95 565 og telefontiden er mellom Kl 13:00 og kl. 14:00. Vaktmester har også egen e-post: vaktmester@nkba.no.

HMS - Internkontroll

Styret i NKBA plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i:

 • lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

 • brann- og eksplosjonsvernloven

 • forurensningsloven

 • arbeidsmiljøloven

For å oppfylle kravet, alle boligselskap minst ha internkontrollsystem brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret arbeider med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter.

Gassbeholdere

Det er forbudt å oppbevare gassbeholdere i leiligheten eller i bodene.

Bestilling av nøkler

Nøkler til leiligheten bestilles gjennom vaktmester eget skjema via vaktmesters postkasse i hver blokk (merket med rødt) eller epost: vaktmester@nkba.no. Dette skyldes at det er installert såkalte systemsylindre, og enhver bestilling autoriseres før lås­mesteren kan lage nye nøkler. Disse passer imidlertid kun til de respektive leilighetene, og øvrige fellesarealer iht. boligselskapets låseplan. Også dørskilt og skilt til postkasse bestilles hos vaktmesteren.


Nøkler til sykkelstall samt nøkkellås til vaskeriet kan kjøpes av vaktmester.

Husordensreglement

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglementet og vedtekter blir fulgt. Disse, samt annet regelverk av interesse finnes www.nkba.no. Leilighetene ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglementet inneholder ikke bare plikter, vær oppmerksom at det skal sikre oss alle orden, ro og hygge i våre hjem.

Salg, kjøp og bruksoverlating (fremleie)

Alle som ønsker å kjøpe aksje/leilighet i boligaksjeseklskapet skal formelt godkjennes av styret. Også bruksoverlating (fremleie) krever godkjennelse av styret. Salg av leilighet besørges av den enkelte gjennom megler. Salget skal meldes OBOS Eiedomsforvaltning og godkjennes av styret.

Ønske om bruksoverlating skal skje skriftlig til styret via OBOS Eiendoms­forvaltning søknadsskjema som du finner på www.nkba.no.

Garasje/parkeringsplass

Det er 35 garasjer som eies av den enkelte. Salg av garasjer skal skje ved oppslag, men eier bestemmer hvem som får kjøpe.


NKBA disponerer et større antall parkeringsplasser til leie. Skjemaer for kjøp/salg av garasje samt skjema for søknad om parkeringsplass ligger www.nkba.no. Utfylt skjema sendes styret@nkba.no eller puttes i styrets postkasse i A-blokken/nr. 35. Det gjøres oppmerksom at parkeringsplass faktureres for et halvt år av gangen, og at gjenværende forskuddsbetalt leie ikke refunderes dersom man sier opp i fakturaperioden.


Det er også 11 gjesteparkeringsplasser. Disse ligger innerst ved snuplassen bak C-blokken.

Ladestasjoner

Det er seks ladestasjoner til el-biler som kan benyttes av beboere. Informasjon om bestilling av ladekort finnes på www.nkba.no. Det er kun tillatt å benytte plassene til lading, og ikke som parkeringsplass.

Forsikring

Bygningsforsikringen besørges av styret og belastes gjennom felleskostnadene. Forsikringen inkluderer ikke innbo i den enkelte leilighet, og det anbefales at den enkelte tegner innboforsikring. Slik forsikring gir deg nødvendig økonomisk trygghet hvis dine eiendeler blir skadet i en brann, blir borte grunn av innbrudd, eller hvis de blir ødelagt av vann.


Når du overtar en leilighet er det viktig at du forvisser deg om at det ikke er gjort uautorisert arbeider med vann/avløp eller elektriske installasjoner, heller ikke i din del av sikringsskapet. Alt arbeid i sikringstavlen og endringer kabelgjennomføringer skal godkjennes av styret. Ved tilfeller der det viser seg at skade har oppstått pga uautorisert arbeid, vil egenandelen for forsikringsutbetalingen blir belastet nåværende andelseier. Regress vil bli vurdert, slik at nåværende eier vil måtte betale alle omkosningene forbundet med skaden.

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget ble oppgradert i 2009/10 t.o.m. sikringsskapene. Anlegget i den enkelte leilighet er beboers eget ansvar. Dersom tidligere eier ikke har foretatt oppgraderinger bør du vurdere å gjøre dette. Kontakt styret ved spørsmål.


Boligeiers ansvar for det elektriske anlegget går fra boligens sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring. Som eier av det resterende elektriske anlegget har NKBA krav en samsvarserklæring om at anlegget tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav fra den som prosjekterer eller utfører endringer anlegget. Du derfor påse at du mottar en slik samsvarserklæring og eventuell underlagsdokumentasjon som oversendes styret. Se også eget vedlegg om boligeiers ansvar for det elektriske anlegget.

Oppussing av leiligheten

Ønsker du å pusse opp leiligheten din, er det visse regler du ta hensyn til. Oppussing av bad og kjøkken er søknadspliktig til styret. Det skal benyttes autoriserte fagfolk til slike arbeider. For ordens skyld bør du alltid kontakte styret i forkant dersom du ønsker å pusse opp og oppussingen omfatter elektrisk anlegg, våtrom eller bygningsmessige installasjoner.


Det er ikke tillatt å fjerne radiatorer tilknyttet felles varmeanlegg, men disse kan flyttes eller skiftes ut (på egen kostnad) etter søknad til styret.


Vær oppmerksom på reglene for støyende arbeid!

Sentralvarme

NKBA varmes opp via radiatorer mellom medio september og medio mai. Når felles varmeanlegg skrus om høsten bør radiatorene luftes. Dette gjøres med en spesiell luftenøkkel. Du kan assistanse av vaktmesteren dersom du ikke vet hvordan du skal lufte radiatoren. Ved lekkasje, ta kontakt med vaktmesteren straks mobiltelefon 473 95 565. Utenfor vaktmesters arbeidstid kan man ikke bruke tekstmelding.

Ventilasjonsanlegget

Hver leilighet skal ha luke til ventilasjonsanlegg kjøkken og bad. Disse lukene er knyttet til de felles ventilasjonsanleggene i hver respektive blokk. Av tekniske grunner er det forbudt å koble andre vifter (for eksempel avtrekksvifte over komfyr) til det felles ventilasjonsanlegget. Dersom ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt, er det viktig at leilighetens andre luker ikke lukkes helt, heller ikke om vinteren. Se informasjonsskriv du mottok kort tid etter innflytting.

Eiermessige avgrensninger

Andelseier er eier av én (av 196) aksje i NKBA, og denne aksjen gir evig leierett til den aktuelle leiligheten, forutsatt at felleskostnader betales og at vedtektene og husordensreglene følges.


Fastmontert innbo eies av den enkelte aksjeeier, med unntak for radiatorene, som eies av NKBA. Det er likevel aksjeeier som har bruksretten vel som vedlikeholdsplikten for radiatorene. Styret/vaktmester kontaktes dersom det skulle oppstå skader eller feil.


Sluk på bad

Det er viktig at du jevnlig kontrollerer og renser sluket på badet. Bruksanvisning for å rense sluk finner du i mappen du mottok ved innflytting, eller på www.nkba.no.

Vinduer, dører, balkonger, brannslukningsapparat og røykvarsler

tilhører bygningsmassen og er finansiert gjennom NKBA. Det er likevel aksjeeier som har har bruksretten vel som vedlikeholdsplikten. Styret/vaktmester kontaktes dersom det skulle oppstå skader eller feil.